Loros

Reklamační řád

  • Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.
  • Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu: prodej@lorosjihlava.cz
  • Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu pobočky ( Löros s.r.o., Pávovská 5456/27a, 586 02 Jihlava). Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží zaslané na náklady provozovatele nebude přijato.
  • Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Kupující je povinen zboží zkontrolovat před převzetím od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.  Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
©2012 LOROS s.r.o.|Atlantic s. r. o.